Testy kvality

Ve vlastní laboratoři STI Group i ve spolupráci s externími institucemi se obaly a displeje testují podle zákonných i podnikových specifikací. Všechny takto získané poznatky integrujeme do vývojového procesu.

Lze provádět vše od rázových testů, vibračních testů, pádových testů až po komplexní klimatické testy.

I když se produkt na přepravní trase dosud nikdy nepoškodil, je přezkoušení konstrukce s testem ve zkušební laboratoři smysluplné. Při testu se může například zjišťovat, zda obal produktu není předimenzovaný a neskýtá potenciál k úsporám.

 

Zajištění kvality v STI Group

Optimalizace a kontrola se provádějí v rámci celého hodnotového řetězce a zohledňují všechny stupně – od procesu plnění přes vnitropodnikovou logistiku a globální distribuci až po přepravu produktu ke koncovému spotřebiteli.

Stručně o testování

Pouze testy prozradí, zda produkt odpovídá požadavkům a vydrží zatížení. Přehled nejdůležitějších testovacích metod:

Horizontální rázový test

Horizontální síly mohou působit, když se vlaky začnou houpat, nákladní auta prudce zabrzdí nebo pokud se vyskytnou problémy při přepravě vysokozdvižnými vozíky. S pomocí unikátní testovací jednotky lze tyto síly simulovat.

Vertikální rázový test / pádový test

Při vertikálním rázovém testu se měřit vliv sil, které na produkt působí při pádu z různé výšky a úhlu. Toto testování je rozhodující pro vyhodnocení obalů na nebezpečné zboží.

Vibrační test

Vibrace mohou během přepravy poškodit jako obal, tak produkt. Možnosti testování sahají od statického vibračního testu až k testům řízeným náhodami.

Kompresní test

Tlakové zkoušky (kvazistatické zkoušky) slouží k vyhodnocení pevnosti obalu nebo ochrany obsahu při působení tlačných sil.

Odolnost v tlaku na hranu

Zkouška odolnosti tlaku na hranu slouží ke zjištění odolnosti hran obalových materiálů vůči lisovacímu tlaku. Lisovací odolnost hran je maximální tlak, při kterém pravoúhlý vzorek odolá síle působící kolmo na plochu až k destrukci vln.

Odolnost vůči prasknutí

Zkouška prasknutí slouží ke zjištění odolnosti obalových materiálů vůči roztržení. Měřený roztrhovací tlak je odpor působící na upnutý kruhový vzorek obalového materiálu působí jednostranně rovnoměrně rostoucí tlak až k prasknutí.

Odolnost vůči plošnému lisování

Zkouška plošného lisování slouží ke zjištění odolnosti hran vlnité lepenky na plošné lisování. Tato odolnost představuje maximální tlak, při kterém vzorek odolá síle působící kolmo na plochu až k destrukci.

Protržení

Zkouška protržení slouží k určení odporu, kterým upnutý vzorek obalového materiálu působí vůči pronikání protrhovacího tělesa. Síla nutná k protržení se spotřebovává pro vpich, roztržení a ohnutí vzorku.

Cobbova hodnota

Cobbova hodnota podává informaci o schopnosti papíru, kartonu a vlnité lepenky absorbovat vodu: voda se nechá za specifikovaných podmínek působit po stanovenou dobu na 1 m² testovaného materiálu. Čím vyšší je Cobbova hodnota, tím rychlejší je absorpce vody materiálem.

Klimatický test

Ve speciálně vyvinuté klimatické komoře lze měřit vlivy teplot od -35 °C do +70 °C a vlhkosti vzduchu od 40 % do 95 %. To je důležité zejména při přepravě po moři a při dodávkách do zemí s tropickým klimatem.